Ce este PUG, PUZ si PUD

Termeni imobiliar P.U.Z., P.U.G. si P.U.D.

Ce este PUG (Plan de Urbanism General) ?

Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza.

PUG stabiliste cateva norme generale, pe baza carora se vor crea mai apoi in detaliu, la o scara mai mica PUZ-urile si apoi PUD-urile.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic General cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUG-ului:

 • optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean;
 • valorificarea potentialului natural, economic si uman;
 • reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;
 • stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
 • stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
 • stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;
 • stabilirea si delimitarea zonelor protejate;
 • stabilirea si delimitarea zonelor construibile;
 • modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;
 • evidentierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor;
 • delimitarea suprafetelor pe care se preconizeaza realizarea obiectivelor de utilitate publica;
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor

Ce este PUZ ( planul de urbanism zonal) ?

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal, cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUZ-ului):

 • organizarea retelei stradale;
 • zonificarea functionala a terenurilor;
 • organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;
 • indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc);
 • dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • statutul juridic si circulatia terenurilor;
 • delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata;
 • masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca acestea exista in zona studiata;
 • mentionarea obiectivelor de utilitate publica;
 • masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
 • reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului.

Ce inseamna si reprezinta PUD – Plan de Urbanism de Detaliu

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detaliind continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate (se studiaza
mai multe amplasamente, optiunea pt. realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (PUD- ul)  cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUD-ului):

 • regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor;-compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
 • relatii functionale si estetice cu vecinatatea;
 • asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
 • permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajarilor;
 • modul de ocupare si utilizare a terenului (POT, CUT);
 • functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau constructiilor) si amenajarilor;
 • integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele existente invecinate;
 • interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul armonizarii cu constructiile si amenajarile noi propuse (daca este cazul);
 • circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele invecinate (accese pietonale si auto);
 • parcaje, spatii de recreere si de joaca;
 • echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona (necesitatea de dezvoltari, modernizari, etc);
 • functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului; circulatia acestora daca este cazul;

Cand este necesar PUD-ul?

Intocmirea PUD-ului se face atunci cand acest lucru reste prevazut in RLU (Regulamentul Local de Urbanism) sau daca sau cand anumite proprietati ale amplasamentului sunt diferite de cele propuse de catre RLU.

PUD-uri se mai intocmesc si in cazul in care investitia preconizata difera de prevederile RLU. PUD-ul contine normele pe care trebuie sa le respecte o constructie intr-o anumita zona: inaltimea maxima, procentul din teren ocupat de constructie (POT), coeficientul de ocupare a terenului (CUT), retragerile minime admise, destinatie (locuinte, birouri, comert, industrie etc.).