Acte necesare optinerii certificatului de urbanism

certificat de urbanism
Cel care solicita certificatul, poate fi, fie persoana fizica, fie juridica interesata sa cunoasca informatii cu privire la imobil, teren ori constructie. Deoarece este un simplu act de informare, solicitantul nu este obligat sa detina un act de proprietate.

Pentru a obtine certificatul de urbanism aveti nevoie de urmatoarele acte:
– cerere (formular completat)– planuri cadastrale la scara 1/500 si 1/2000 cu figurarea amplasamentului constructiei
– copie dupa actul de proprietate
– copie buletin
– memoriu tehnic vizand constructia pe care doriti sa o realizati
– dovada ca ati platit taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
– in cazul oricaror operatiuni notariale – extras de carte funciara – nu mai vechi de 30 zile
– numar de telefon
– un dosar sina

Timpul de emitere va fi cel mult 30 de zile (in cerere se va mentiona obligatoriu scopul emiterii).
Termenul de valabilitate va fi stabilit de emitent si va fi intre 6 si 24 de luni de la data emiterii.Se poate prelungi cu cel mult 12 luni, facandu-se o cerere cu maxim 15 zile inaintea expriarii acestuia.
INTOCMIREA DOCUMENTATIEI
Nu uitati ca certificatul de urbanism nu este un act care confera dreptul de a executa lucrari de constructie!
Este un act de informare prin care autoritatile, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii, – fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

Informatii continute de C.U.

datele de indentificare a imobilului pentru care este emis certificatul si a solicitantului

REGIMUL JURIDIC

– date privind situarea imobilului in intravilan sau in afara acestuia
– servitutiile care greveaza asupra imobilului
– includerea imobilului in lista monumentelor istorice si ale naturii sau in zona de protectie a acestora (daca este cazul).
– restrictii de construire impuse asupra imobilului in conformitate cu documentatii de urbanism legal aprobate in conformitate cu Legea 50/1991

REGIMUL ECONOMIC

– folosinta actuala a imobilului
– destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate (extras din regulamentul local de urbanism aferent PUG sau PUZ) aprobat privind utilizari admise, utilizari admise, utilizari admise cu conditii, utilizari interzise.
REGIMUL TEHNIC

– informatii extrase din documentatiile de urbanism si regulamentele aferente sau din planurile de amenajare a teritoriului (pentru imobilele situate in extravilan) privind:
– regimul de aliniere a terenului si constructiilor fata de drumurile publice adiacente.
– retragerile minime obligatorii la amplasarea constructiilor fata de proprietatile alaturate
– inaltimea maxima a constructiilor exprimata in metri in raport cu terenul amenajat si in numar de niveluri
– inaltimea la cornise
– inaltimea la coama
– echiparea cu utilitati existente si necesare
– circulatia pietonilor si a autovehiculelor, asigurarea accesului
– asigurarea stationarii vehiculelor
– elemente privind conformarea volumetrica si aspectului general al cladirilor in raport cu imobilele din zona
– materiale de finisaj exterior (invelitoare, pereti, ferestre)
– dimensiuni goluri
– culori
– procentul maxim de ocupare a terenului P.O.T.
– coeficientul maxim de utilizare a terenului C.U.T.
– modul de acoperire (cu sarpanta sau in terasa)
Prin certifacatul de urbanism se poate solicita elaborarea unui plan urbanistic zonal (PUZ) sau de detaliu (PUD), cu obligatia mentionarii ca proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C.) se va intocmi si cu obligativitatea respectarii intocmai a prevederilor acesteia. Aceasta solicitare se poate face in urmatoare situatii:
– nu exista documentatii de urbanism aprobate
– prevederile documentatiilor de urbanism aprobate nu furnizeaza suficiente elemente necesare autorizarii
– se solicita o derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobate (atunci cand primarul sau comisia de urbanism a Consiliului Local nu sunt de acord cu derogarea solicitata nu se va solicita elaborarea unui PUZ sau PUD)
AVIZELE si acordurile legale necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii

a – FURNIZORI DE UTILITATI:

– utilitatile urbane
– alimentare cu apa
– canalizare
– alimentare cu energie termica
– alimentare cu energie electrica
– alimentare cu gaze naturale
– aparare civila
– telecomunicatii
– transport public
– salubritate
– drumuri judetene
– prevenirea si stingerea incendiilor
– protectia mediului
– sanatatea populatiei

b – avize si acorduri care vor fi obtinute prin grija solicitantului autorizatiei de construire (sunt avize pentru situatii deosebite ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a tipurilor de investitie), emise de:
– Ministerul Transporturilor, Locuintei si Turismului (pentru investitii situate in zonele de protectie a monumentelor; pentru investitii situate la o distanta mai mica de 100m de Caile ferate; pentru investitii cu acces din autostrazi si drumuri nationale, sau situate in zona de protectie a acestora;
– Ministerul Culturii si Cultelor (sau Comisiile Zonale ale MCC – Protectia monumentelor) – pentru investitii asupra cladirilor cu statutul de monument; pentru investitii situate in zona de protectie a monumentelor; pentru cladiri de cult.
– Ministerul Apararii Nationale – Statul Major General; Ministerul Administratiei si Internelor; Serviciul Român de Informatii (pentru investitii situate in vecinatatea sau alaturat unor obiective cu destinatie speciala situate in intravilan sau la o distanta mai mica de 2500m de obiective cu asemanea destinatie situate in extravilan)
– Compania Nationala Apele Romane – pentru investitii care necesita alimentare cu apa din rauri, lacuri sau din panza freatica, care deverseaza ape menajere uzate sau meteorice in cursuri de apa; pentru orice investitie situata in zona de protectie a lacurilor, cursurilor de apa sau in zone inundabile.
– Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru orice investie situata in zona de protectie a aeroporturilor sau pentru orice investitie cu înaltime mai mare de 45m
– avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af (rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor), altul decat verificatorul de proiect pentru cerinta Af (pentru partea din proiect referitoare la lucrarile de sustinere a sapaturilor si a fundatilor la constructiile care necesita executarea de sapaturi cu o adancime mai mare de 6m)
– acordul Inspectoratului de Stat in Constructii (pentru lucrari care necesita interventii asupra unor constructii existente)
– avizul proiectantului initial al cladirii sau expertiza tehnica elaborata de un expert tehnic atestat (pentru lucrari care necesita interventii asupra unor constructii existente)
– acordul (autentificat de un notar public) vecinilor (pentru constructii situate alaturat sau la mica distanta de constructii ale acestora si care impun luarea unor masuri de interventie pentru protejare: subzidiri, consolidari, etc.; in cazul amplasarii de constructii noi cu alte functiuni decat ale vecinilor si daca prin natura acestora se produce poluare de orice fel: noxe, zgomote, vibratii, etc.;